تقاضای همکاری در طرح پژوهشی تولید محتوای علمی و آموزشی…

کارگاه ها و دوره های آموزشی

تولید محتوای علمی و آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد به منظور درج کتب درسی

به تناسب سن عقلی و تقویمی دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی

در راستای سند جامع پیشگیری از اعتیاد

 

عنوان فعالیت

 
 

فاز

مراحل فرعی

 

فاز اول : پژوهش و نیازسنجی

– بررسی سیاست ها و خط مشی های کلی و جدید وزارت آموزش و پرورش

 

بررسی سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد و  نتایج پژوهش های به عمل آمده در حوزه های درسی مرتبط

 

مطالعه تطبیقی برنامه درسی با برنامه های درسی کشور های دیگر 

 

بررسی و مطالعه رویکرد های جهانی جدید در زمینه های مختلف برنامه درسی خاص

 

فاز دوم : تولید راهنمای برنامه درسی

الف : تهیه اهداف

اهداف ماده درسی در طول یک دوره تحصیلی در سه حیطه یادگیری،شناختی، مهارتی و نگرشی

 

اهداف ماده درسی در پایه های تحصیلی در سه حیطه یادگیری، شناختی، مهارتی و نگرشی

 

ب : تبیین محتوا

بیان مفاهیم اساسی مربوط به هر دوره تحصیلی

 

تعیین جدول وسعت و توالی مفاهیم و مهارت ها برای هر دوره تحصیلی در سه حیطه یادگیری، شناختی، مهارتی و نگرشی

 

تعیین ملاکهای محتوا

 

تعیین ملاکهای سازمان دهی محتوا

 

تعیین ارتباط افقی مفاهیم اساسی ماده درسی با سایر مواد درسی هم پایه

 

ج : روشهای تدریس

بررسی و ارائه پیشنهادهایی در خصوص شیوه های مناسب تدریس در دوره ها و پایه های تحصیلی

 

د:شیوه ارزشیابی

 

توصیه‌های کلی در مورد ارزشیابی متناسب با رویکردها و اهداف برنامه  و

ارائه پیشنهاد روش‌های مناسب ارزشیابی

 

تعیین سهم هر یک از سه حیطه یدگیری (شناختی، مهارتی و نگرشی) در ارزشیابی  

 

ه- ویژگیهای معلم

ویژگی‌های عمومی و اختصاصی معلمان و  تبیین دانش و اطلاعات، مهار‌ت‌ها و نگرش‌های لازم برای معلمان

 

و- تعیین تجهیزات استانداردها

فضای آموزشی شامل وسعت،آرایش میز و نیمکت‌ها و

 

تجهیزات و لوازم مورد نیاز مانند وسایل دیداری و شنیداری و امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی

 

ز: بررسی و ارائه نحوه اشاعه برنامه درسی

به صورت حضوری یا غیرحضوری و اتخاذ شیو‌ه‌های مناسب دیگر در مورد؛معلمان،مدیران و عوامل اجرایی ،دانش‌آموزان  و اولیاء

 

فاز سوم : اعتبار بخشی

راهنمای برنامه درسی

گام اول

بررسی میزان انطباق برنامه‌درسی با استانداردهای دفتر، اهداف دوره، امکانات اجرایی، نیازها و شرایط یادگیرندگان، دانش و مهارت‌های معلم، تناسب روشهای یاددهی- یادگیری، روشهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی متناسب، رویکردهای برنامه درسی مربوطه (در جامعه و نمونه آماری مناسب)

 

گام دوم

اعمال نتایج اعتبار بخشی:

اصلاح راهنمای برنامه درسی بر اساس یافته ها

 

فاز چهارم: تولید برنامه درسی و مواد آموزشی

انتخاب تیم های تالیف کتاب، تالیف نمونه درس ،

تایید مولفین و تالیف محتوا،

ویراستاری و آماده سازی برای اعتباربخشی

 

فاز پنجم : اعتبار بخشی نظری

برنامه درسی تولید شده

گام اول

بررسی میزان انطباق برنامه درسی تجارب و دانسته های قبلی دانش آموزان، روش یاد دهی- یاد گیری، علم روز، زمان اختصاص یافته به تدریس آن اهداف و رویکرد های برنامه، نیازها و توان یاد گیرندگان، دانش و مهارتهای لازم معلمان، ( در جامعه و نمونه آماری مناسب )

 

گام دوم

اصلاح برنامه درسی :

اصلاح محتوای برنامه درسی توسط تیم تالیف و تایید شورای برنامه ریزی گروه

 

گام سوم

کسب اعتبار نظری و تایید برای  اعتبار بخشی عملی(اجرای آزمایشی: شامل؛ اهداف اعتباربخشی، روشها و ابزار گرداوری داده‌ها، جامعه و نمونه آماری، نمونه آماری اجرا و ارائه نتایج اعتبار بخشی عملی

 

 

 

علاقمندان به همکاری در این پژوهش درخواست خود را همراه با سوابق پژوهشی حداکثر تا تاریخ ۱۰/۲/۹۲ به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

شرایط اختصاصی داوطلبان

–          اعضا هیئت علمی

–          دانشجویان دوره دکتری تخصصی

–          عضو انجمن مطالعات برنامه درسی

smhoseini53@yahoo.com