نشست علمی تخصصی گروپ برنامه درسی و آموزش علوم

کارگاه ها و دوره های آموزشی

گروپ برنامه درسی و آموزش علوم
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 با همکاری

دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

تقدیم می کند

 بخش اول:
حوزه آموزش علوم تجربی

(بحث درباره هدایت پایان نامه‌ها به سمت موضوعات آموزش علوم)

توسط اعضا حاضر در جلسه

بخش دوم:

حوزه هنر/ گفت وشنود هنرمندان شرکت کننده در جلسه درباره تجسمی و نمایشی ارایه دادن مفاهیم پیش گفته

بخش سوم :
جمع بندی توسط
دکتر محمود امانی طهرانی

 زمان:
شنبه مورخ۱۳۹۲/۳/۴
ساعت ۱۶ الی ۱۸

محل برگزاری:
دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی