گزارش عملکرد فعالیت‌های انجمن مطالعات برنامه درسی در سال ۱۳۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

گزارش عملکرد فعالیت‌های انجمن ائم از کمیسیون‌ها، هیئت مدیره، هئیت تحریریه، دبیرخانه و… توسط دکتر مهرمحمدی جمع‌آوری، بررسی و تدوین شد. فایل پیوست نسخه نهایی گزارش می‌باشد.