اولین نشست گروپ روش‌شناسی پژوهش در سال ۱۳۹۲

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 انجمنی‌های عزیز

همان طور که طبق برنامه ی ارسالی مستحضرید، نخستین نشست گروه شنبه 13 مهر ماه از ساعت ۴:۳۰ تا ۶ بعدازظهر با حضور دکتر عظیمه سادات خاکباز در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.

چکیده­ی سخنرانی با عنوان "چالش­های روش­شناختی انجام رساله دکتری با محوریت رویکرد پدیدار شناسی" از این قرار است:

 

صحبت درباره روش های پژوهش می­تواند دست کم به شکل نظری و یا عملی صورت گیرد. در شکل نخست، روش پژوهش به شکل یک رویه­ی عمومی و کلی مورد بحث قرار می­گیرد و در شکل دوم در قالب مسئله پژوهشی که در عمل از آن روش برای حل آن استفاده شده است. شکل دوم پیچیدگی بیشتر و عمومیت کمتری دارد. از سوی دیگر، تعداد علاقمندان به انجام پژوهش کیفی در رساله های دکتری و پایان نامه های رشته برنامه درسی و سایر گرایش های علوم تربیتی در حال افزایش است و تعداد زیادی از آنان با این شکل تصوری از روش پژوهش کیفی مواجه می شوند که "سخت و پیچیده" است اما آنکه سختی و پیچیدگی در کجا می­تواند باشد، برای آنان مبهم است.  از این رو در این نشست سعی بر آن است با تمرکز بر روش عملی انجام یک رساله دکتری، برخی از این چالش ها طرح شود. روشی که این رساله دکتری از آن استفاده کرده است، پدیدارشناسی است. لذا برای تشریح این چالش ها در عمل، ابتدا روش پدیدارشناسی به صورت کلی و نظری مرور می­شود. سپس مسئله پژوهش رساله به عنوان موردی خاص از به کارگیری روش پدیدارشناسی در مسایل تربیتی و برنامه درسی طرح می گردد. پس از آن پژوهشگر چالش هایی را که ضمن انجام پژوهش به این روش با آن مواجه شده و نحوه مواجهه خود با چالش ها را از خلال روش انجام پژوهش استخراج و تشریح می کند. این چالش ها در چهار محور زیر مورد بحث قرار خواهند گرفت:

·     ارتباط روش و مسئله پژوهش

·     مواجهه با کثرت روشی

·     جمع آوری و تحلیل داده ها

·     گزارش یافته ها

منتظر حضور سبزتان هستیم