تاریخ جلسات سال ۱۳۸۷ کمیسیون توسعه واحدهای استانی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

برنامه عملکرد سالانه ۱۳۸۸

کمیسیون توسعه استانی انجمن برنامه درسی ایران

ردیف

عنوان برنامه مصوب

زمان مقرر در برنامه

توضیحات (علت تأخیر و…)

۱

راه اندازی حداقل سه واحد از جمله واحدهای تبریز، بیرجند و کاشان

اسفند ۱۳۸۸

 

۲

تهیه مقدمات لازم برای سمپوزیوم منطقه ای آموزش علوم (خلیح فارس)

اسفند ۱۳۸۸

 

۳

هماهنگی و مشارکت در برگزاری نشست با حضور نمایندگی از انجمن در استان های دارای واحد استانی مصوب

 

 

۴

برگزاری جلسه مشترک روسای واحدها با هیئت مدیره

 

 

۵

مکاتبه با شعب استانی جهت ارسال مقاله و اختصاص یک شماره ویژه از فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران جهت چاپ مقالات پذیرفته شده

 

 

۶

برگزاری نمایشگاهی جهت ارایه دستاوردهای شعب استانی در نهمین همایش انجمن در تبریز

 

 

۷

ارائه گزارش آسیب شناسی از واحد های استانی و پیشنهاد راه های تقویت، فعال سازی یا تعطیل آن به هیئت مدیره

شهریور ۱۳۸۸