انتخاب اعضای کمیسیون بین الملل انجمن مطالعات درسی

کمیسیون روابط بین الملل کمیسیون ها و گروهای مطالعاتی کمیسیون‌ها

اعضای کمیسیون بین الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران معرفی شدند.

کمیسیون بین الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران که از ابتدای تابستان ۹۹، خانم دکتر سولماز نورآبادی، ریاست آن را بر عهده گرفته است، اعضای این کمیسیون را معرفی کرد. این افراد که همگی از اعضای خوش نام و با سابقه انجمن مطالعات برنامه درسی بوده و همواره در فعالیت های مختلف ملی و بین المللی حضوری پررنگ و چشمگیر داشته اند به شرح ذیل است:

  • جناب آقای دکتر محمود مهرمحمدی
  • آقای دکتر محمود امانی تهرانی
  • آقای دکتر مجید علی عسگری
  • آقای دکتر ابراهیم طلایی
  • آقای دکتر علی حسینی خواه
  • آقای دکتر سعید صفایی موحد
  • آقای دکتر سعید نظری
  • آقای دکتر احسان اکرادی
  • آقای دکتر سید رضا رضوی
  • خانم دکتر محبوبه فناخسرو