اعضاء هیأت مؤسس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اعضای هیئت موسس : آقای دکتر حسن ملکی آقای دکتر لطفعلی عابدی آقای دکتر سیدحسین میرلوحی آقای دکتر نادرقلی قورچیان آقای دکتر نعمت الله موسی پور آقای دکتر کاظم اکرمی آقای دکتر محمود مهرمحمدی آقای محمود معافی

ادامه

تاریخچه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

    تاریخچه: ضرورت وجود یک نهاد علمی – تخصصی در قلمرو برنامه درسی، صاحب نظران این حوزه را در کشورمان با چالشهای فکری مواجه ساخت و درنهایت طی نشستها، هم اندیشی ها و گفتگوهای بسیار اندیشه تشکیل انجمن برنامه ریزی درسی ایران در سال ۱۳۷۹ محقق یافت و با اخذ مجوز نهایی و به […]

ادامه

برنامه سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۸۵

براساس مصوبات اولین جلسه هیأت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی که در فروردین ماه سال ۱۳۸۵تشکیل شد برنامه سال ۸۵ تدوین و تصویب شد.                                                                 برنامه سال ۱۳۸۵

ادامه

اعضاء هیأت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اعضای هیات مدیره دوره هفتم(۱۳۹۷-۱۳۹۴)  دکتر محمود مهر محمدی ، رئیس هیات مدیره انجمن دکتر حسن ملکی، نایب رئیس هیات مدیره انجمن دکتر علیرضا عصاره، خزانه دار دکتر مجید علی عسگری، عضو اصلی هیات مدیره انجمن دکتر علی حسینی خواه، عضو. اصلی هیات مدیره انجمن دکتر پروین صمدی، بازرس انجمن دکتر محمود امانی طهرانی (عضو […]

ادامه

برنامه سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۱۳۸۶

با نام خدا لوازم اجرایی برنامه سال ۱۳۸۶ الف: تعهدات عمومی اعضاء هیئت مدیره ۱٫ شرکت مستمر و فعال در جلسات ماهانه هیئت مدیره (طبق برنامه از پیش تعیین شده) ۲٫ فعال کردن ایمیل و برقراری ارتباط متقابل با دبیرخانه از طریق ایمیل ۳٫ اهتمام به شرکت در جلسات و نشست‌های رسمی انجمن (همایش‌ها، نشست‌های […]

ادامه

برنامه راهبردی انجمن مطالعات

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در پاییز ۱۳۸۵  به  تهیه و تدوین برنامه راهبردی پرداخت و با همت اعضاء محترم کمیسیون استراتژیک و اعضاء محترم هیئت مدیره این برنامه در چند جلسه و طی مراحلی بررسی شد. برنامه راهبردی انجمن در اولین جلسه هیئت مدیره در سال ۸۶ که در تاریخ۲۳/۱/۸۶ برگزار شد به تصویب […]

ادامه

اساسنامه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

آشنایی اجمالی با انجمن مطالعات برنامه درسی ایران  به منظور گسترش و ارتقای  دانش برنامه ی درسی، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص در عرصه نظر و عمل، بهبود بخشیدن به امور آموزش و پژوهش در زمینه برنامه ریزی درسی در سطح کشور، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران  با مشارکت تعدادی از متخصصان و خبرگان […]

ادامه