برنامه سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۸۵

درباره انجمن

براساس مصوبات اولین جلسه هیأت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی که در فروردین ماه سال ۱۳۸۵تشکیل شد برنامه سال ۸۵ تدوین و تصویب شد.

                                                                برنامه سال ۱۳۸۵