اعضاء هیأت مؤسس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

درباره انجمن

اعضای هیئت موسس :

آقای دکتر حسن ملکی
آقای دکتر لطفعلی عابدی
آقای دکتر سیدحسین میرلوحی
آقای دکتر نادرقلی قورچیان
آقای دکتر نعمت الله موسی پور
آقای دکتر کاظم اکرمی
آقای دکتر محمود مهرمحمدی
آقای محمود معافی