گزارش کار خانم دکتر دهقانی دبیر علمی همایش

رویدادها همایش های گذشته همایش هفدهم

ارائه گزارش کامل از مراحل اجرایی همایش هفدهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، که پس از سخنرانی دکتر جوادی پور و خیر مقدم ایشان به حضار انجام شد. در ادامه فایل کامل سخنان خانم دکتر دهقانی در خصوص نحوه برگزاری این همایش ارائه خواهد شد.