سخنرانی ابتدایی دکتر جوادی پور

رویدادها همایش هفدهم

سخنرانی ابتدایی دکتر جوادی پور ریاست انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سخنرانی آغازین دکتر محمد جوادی پور در هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، در این بخش در دسترس قرار گرفته است. با ما همراه باشید .