دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه ریزی درسی(بهار و تابستان ۹۸)

انتشارات

آن چه در این شماره خواهیم خواند

تعهدات فرارشته ای در برنامه درسی دانشگاهی

امین بابادی، دکتر بختیار شعبانی ورکی، دکتر مقصود امین خندقی ، دکتر مرتضی کرمی

تبیین دانش عملی(مهارت ها و فعالیت ها)آموزشگر تربیت معلم مبتنی بر شایستگی عمل فکورانه

مریم قاسمی، دکتر غلامرضا حاجی حسین نژاد، دکتر نعمت اله موسی پور، دکتر علی حسینی خواه

نقش تجربه هنر دو فرهنگی در آموزش میان فرهنگی (نمونه موردی : کودکان ۹ ساله برزیلی)

دکتررائیکا خورشیدیان، دکتر رضا افهمی، دکتر علیرضا عراقی، دکتر علیرضا صادقی

شناسایی و اعتبار سنجی ویژگی های معلم اثربخش دوره ابتدایی

دکتر جمال ورزی، دکتر سید محمد رضا امام جمعه ، دکتر غلامعلی احمدی، دکتر بهرام صالح صدق پور

بررسی تاثیر متغیر های زمینه ای بر باورهای معرفت شناسی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان

دکتر انسی کرامتی

بررسی برنامه درسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی مبتنی بر دیدگاه معملمان و ارائه راهکارهای مطلوب از دیدگاه متخصصان

دکتر رضا محمد بیگی ، دکتر علیرضا فقیهی، دکتر فائزه ناطقی ، دکتر لیلا جولایی

مطالعه نگرش مدرسان زبان انگلیسی به انگیزش یادگیری دانشجویان در برنامه درسی دانشگاهی

دکتر جمال سلیمی، محمد اسدی

 

دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه ریزی درسی چاپ تابستان ۹۸ را می توانید از طریق لینک زیر دریافت کنید

دریافت دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه ریزی درسی