مسئله‌شناسی و مکانیزم بیان مسئله در پژوهش

اخبار کارگاه ها و دوره های آموزشی

کارگاه دکتر رحمت‌اله خسروی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در خصوص «مسئله‌شناسی و مکانیزم بیان مسئله در پژوهش»

با محورهای زیر:

۱. بحران مسئله‌شناسی در پژوهش
۲.  تفاوت مشکل و مسئله در پژوهش
۳. فرایند بیان مسئله/ فرایند تبدیل مشکل به مسئله و بیان آن در پژوهش
۳. ۱. توصیف مشکل با اتکاء بر شواهد
۲.۳. انتخاب پایگاه تئوریک مناسب و مرتبط
۳.۳. تبیین مسئله با اتکاء بر ظرفیت‌های پایگاه تئوریک انتخابی

تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۷ تا ۲۰

ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۷۷۳۱۰۴۴۵