پیش‌سمینار همایش هجدهم؛ چالش‌های یادگیری الکترونیکی در عصر پساکرونا

رویدادها نشست ها همایش های آینده همایش هجدهم

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌نماید: پیش‌سمینار هجدهمین همایش سالیانه با عنوان چالش‌های یادگیری الکترونیکی در عصر پساکرونا.