چاپ کتاب جستارهای نظرورزانه از دکتر مهرمحمدی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

جستارهای نظرورزانه در تعلیم و تربیت

نگارنده: دکتر محمود مهرمحمدی
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۹۴-۶۸-۹
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲
شمارگان: ۱۰۰۰
چاپ اول: ۱۳۹۲
بها: ۲۲۵٫۰۰۰ ریال

انتشارات دانشگاه تربیت مدرس