جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره در تاریخ ۱۱/۴/۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

حاضرین جلسه: دکتر مهرمحمدی، دکتر عطاران، دکتر علی‌عسگری، دکتر موسی‌پور، دکتر میرزابیگی، دکتر محبوبه عارفی، دکتر پروین صمدی، آقای یزدانی
غایبین جلسه: دکتر تاجیک اسماعیلی، دکتر ملکی، دکتر فتحی، دکتر آقازاده، دکتر گویا، دکتر شعبانی
مدعوین: دکتر مرزوقی، دکتر خادمی، آقای قاسمی

دستور جلسه:
۱٫ طرح جدید گروه‌های مطالعاتی (دکتر عطاران)
۲٫ طرح تشکیل نشست‌های علمی (دکتر علی‌عسگری)
۳٫ طرح تدوین دانشنامه (دکتر موسی‌پور)
۴٫ گزارش پیشرفت کار (کمیسیون پژوهش، روابط بین‌الملل)
۵٫ بررسی پیشنهاد اعطای جایزه علمی (دکتر موسی‌پور، دکتر فتحی)
۶٫ تعیین دبیر کمیته علمی همایش هشتم
تصمیمات اتخاذ شده:
– تصویب ۳ گروه مطالعاتی دارای علائق ویژه:
۱٫ گروه مطالعاتی برنامه درسی و فاوا ۲٫ گروه مطالعاتی برنامه درسی و صنعت ۳٫ گروه مطالعاتی برنامه درسی تربیت معلم
– انتخاب دکتر محمود مهرمحمدی به عنوان دبیر کمیته علمی(موقت) همایش هشتم، چالش‌های بومی جهانی در قلمرو برنامه درسی