فراخوان مقاله برای دوفصلنامه پژوهش‌های برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

 

با سلام به تمامی دانشوران و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی
همانطور که مستحضر هستید دوفصلنامه پژوهش‌های برنامه درسی که با همکاری دانشگاه شیراز و انجمن مطالعالت برنامه درسی ایران منتشر می‌شود برای چاپ ششمین دوفصلنامه از تمامی علاقمندان به حوزه برنامه درسی تقاضا دارد مقالات خود را از طریق سایت نشریه با نشانی زیربه دفتر نشریه ارسال کنند.
http://jcr.shirazu.ac.ir/
به موجـب نامه‌ی شماره ۷۲۹۶۱/۱۱/۳/۸۹ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ مـدیر کل محترم مرکز برنامه ریزی و سـیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درجه‌ی «علمی- پژوهشی» به نشریه «پژوهـش‌های برنـامه درسـی» اعطـا گـردید.

 

 

 

مدیر داخلی: خانم مهدیزاده
شماره دبیرخانه شیراز: ۰۷۱۳۶۱۳۴۶۸۲