کرسی نظریه پردازی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره به منظور ارایه چارچوب
ادراکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور

سخنران:
دکتر کوروش فتحی واجارگاه
استاد دانشگاه شهید بهشتی

اعضا میزگرد:

 

دکتر محمود امانی طهرانی؛ عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آمورشی

دکتر منصور وصالی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دکتر اشرف سادات شکرباغانی؛ عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی

 

محل برگزاری:

 

تهران- لویزان- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-دانشکده علوم انسانی


زمان برگزاری:
۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۳
منتظر حضور شما عزیزان هستیم