پانزدهیمن همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی
کلیدی ترین عنصر توسعه یک جامعه، شهروندان آن جامعه هستند وباید به گونه ای تربیت شوند که از دانش، نگرش و مهارت های گوناگون برخوردار باشند.این نوع تربیت، مستلزم استفاده از کلیه ظرفیت­ ها و امکانات موجود در بخش نظام آموزش و برنامه درسی جامعه است. از آنجا که فلسفه اصلی شکل گیری مدارس و دانشگاه ها، تربیت شهروندانی مولد و فعال برای جامعه است، لذا طراحی آموزش و برنامه های درسی مناسب برای تحقق اهداف تربیت شهروندی یک ضرورت اساسی است. درحال حاضر، اهمیت مقوله تربیت شهروندی در نظام های آموزشی جهان آنچنان افزایش یافته که نه تنها بسیاری از اندیشمندان و محققان، مطالعات و پژوهش‌های خودرا بر آن متمرکز کرده اند بلکه دروس مستقلی تحت عنوان تربیت شهروندی، مهارت های زندگی، تربیت مدنی و نظایر آن در برنامه های درسی مدارس و دانشگاه ها گنجانده شده است. البته باید یادآور شد گرچه پرداختن به مسأله تربیت شهروندی از جمله مسئولیت های اصلی نظام آموزش وبرنامه درسی است، لیکن پشتیبانی نهادهای دیگر جامعه، به ویژه نهادهایی که صبغه فرهنگی و اجتماعی دارند، برای سهولت نیل به اهداف این نوع تربیت، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این راستا انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با درک اهمیت موضوع، درصدد برگزاری پانزدهمین همایش ملی سالانه خود تحت عنوان«تربیت شهروندی؛ چیستی، چرایی و چگونگی» برآمده است.بدینوسیله از کلیه صاحب نظران، استادان، معلمان، پژوهشگران، متخصصان، دانشجویان و دیگر علاقه مندان گرامی دعوت می شود با ارائه یافته‏ های پژوهشی و طرح دیدگاه ها و ایده‏ های مرتبط با موضوع در این رویداد علمی ارزشمند مشارکت نمایند. امید است این رخداد علمی فرصتی را برای کنشگران جامعه به ویژه کنشگران عرصه آموزش و برنامه درسی فراهم کند تا بتوانند با اختیار رویه های درست، موجد اثرات مبارک در حوزه تربیت شهروندی کشور باشند