چاپ شماره ۷ دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آْموزشی عالی در سامانه

کارگاه ها و دوره های آموزشی
اعضا محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی موفق به چاپ شماره ۷ نشریه به صورت الکترونیکی در سامانه الکترونیکی این دوفصلنامه شده است که برای درافت مقالات به آدرس زیر مراجعه فرمایید

http://www.icsajournal.ir/volume_1356.html