اعلام نتایج داوری چکیده مقالات سیزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی با عنوان: برنامه درسی در ایران فاصله نظر و عمل

کارگاه ها و دوره های آموزشی

چکیده مقالات پذیرفته شده ارائه به صورت سخنرانی
 

ردیف

عنوان مقاله

نتیجه داوری

۱

واکاوی کیفی علل فاصله بین نظر و عمل در برنامه درسی ملی ایران از دید متخصصان

سخنرانی

۲

« شناسایی و تحلیل انگاره هایی برای ترسیم نسبت نظریه و عمل در برنامه ریزی درسی: انگاره منتخب؟!! »

سخنرانی

۳

بازخوانی انتقادی  مناسبات نظر و عمل

سخنرانی

۴

غفلت از دانش عملی معلمان، عامل شکاف میان نظر و عمل در اجرای برنامه­درسی

سخنرانی

۵

فاصله بین نظر و عمل در سیاست های واگذاری اختیارات به مجریان برنامه درسی (عاملیت معلمان)

سخنرانی

۶

تفکر انتقادی فاصله نظر و عمل در تدوین برنامه های درسی

سخنرانی

۷

فاصلۀ نظر تا عمل برنامه درسی، فاصلۀ آهنگ تغییربررسی چالش های مطرح در هماهنگی نظر و عمل برنامه درسی و ارائه مدلی برای برون رفت از این منازعه

سخنرانی

۸

روایت‌ها پیرامون نسبت نظریه و عمل در برنامه‌درسی:گزینه‌های بدیل برای تعامل نومفهوم‌‌سازی و سنت‌گرایی یا پیوند نظریه و عمل

سخنرانی

۹

دلالت های نظریه کارسون برای  ایجاد  تحول در  برنامه درسی

سخنرانی

۱۰

آسیب شناسی دروس عملی در برنامه ی درسی دوره راهنمایی

سخنرانی

۱۱

تببین تفاوت بین عالم نظر و عالم عمل در مفهوم کنجکاوی دانش آموزان

سخنرانی

۱۲

علل عدم تقریب اذهان نظرورزان و عملگران در نظام برنامه درسی ایران

سخنرانی

۱۳

واکاوی دیالتیک هدف و ارزشیابی در راهنمای برنامه درسی: به سوی عملگرایی

سخنرانی


چکیده مقالات پذیرفته شده ارائه به صورت ارائه پوستر

ردیف

عنوان مقاله

نتیجه داوری

۱٫       

برنامه‌ی درسی کار و فناوری دوره‌ی متوسطه اول در حوزه‌ی عمل: یک مطالعه پدیدارشناسانه

پوستر

۲٫      

لزوم وجود مدارس جوار دانشگاه برای تلفیق تئوری و عمل در تربیت معلم

پوستر

۳٫      

ارزشیابی جامع از دانش TPACK راهکاری موثر برای اطمینان از پیوند تئوری و عمل در تربیت معلم

پوستر

۴٫      

پژوهش ضمن عمل(اقدام پژوهی) به عنوان راهبردی اثربخش در پیوند نظریه و عمل برنامه درسی

پوستر

۵٫      

بررسی صورت­های عقلانیت و کارکردهای آن در برنامه درسی

پوستر

۶٫      

انطباق یابی برنامه درسی پنهان  آموزش علوم دوره ابتدایی  از نظر میزان همسویی  با ارزش ها و نگرش های اسلامی                                                    

پوستر

۷٫      

بررسی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از نظر میزان انطباق با رویکرد تربیت معلم پژوهش محور

پوستر

۸٫      

آینده نگری اجرای راهکار ۵-۶ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(از نظر تا عمل)

پوستر

۹٫      

تئوری راهنمای عمل در برنامه درسی؛ نه تئوری زدگی و نه عمل زدگی

پوستر

۱۰٫  

بررسی نقش عوامل تاثیرگذار (ساختاری-مدیریتی و انسانی) در تحقق نظام برنامه درسی غیرمتمرکز

پوستر

۱۱٫  

بررسی فاصله بین تئوری و عمل در اموزش بالینی

پوستر

۱۲٫  

نظریه عملی شواب: امکانی برای تلفیق نظر و عمل در حوزه مطالعات برنامه درسی

پوستر

۱۳٫  

جستاری بر درس پژوهی با تکیه بر ابعاد فرایندی مدیریت دانش

پوستر

۱۴٫  

بررسی فاصله بین برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت معلم پژوهشگر

پوستر

۱۵٫  

شکاف بین نظریه و عمل در تعلیم و تربیت 

پوستر

۱۶٫  

اجرای تئوری برنامه درسی فرصتی برای ظهور عمل

پوستر

۱۷٫  

تجارب اعضاء هیئت علمی رشته طراحی صنعتی پیرامون برنامه درسی اجرا شده این رشته در ایران

پوستر

۱۸٫  

آموزش اثر بخش پل ارتباطی بین نظر و عمل در برنامه درسی(مطالعه موردی کیفی: دانشگاه فرهنگیان)

پوستر

۱۹٫  

باز طراحی برنامه درسی جغرافیا دوره متوسطه بر اساس استلزامات عملی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

پوستر

۲۰٫  

میزان تناسب سرفصل های برنامه درسی  دانشگاه های شهرستان اردستان با کاربرد عملی آن

پوستر

۲۱٫  

بررسی چگونگی اجرای برنامه های عملیاتی ارائه شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

پوستر

۲۲٫  

تفاوت حوزه نظر و عمل مدیریت برنامه­های درسی تربیت معلم در آموزش عالی و آموزش و پرورش

 

پوستر

۲۳٫  

استقرار رشته های جدید دانشگاهی و لزوم شناخت جریان غالب

پوستر

۲۴٫  

طراحی  الگوی برنامه درسی به مثابه فرهنگ؛ سازوکاری جهت ارتباط نظریه و عمل تربیتی

پوستر

۲۵٫  

شکاف بین نظر وعمل معلمان با توجه به مبانی نظری سند تحول بنیادین

پوستر

۲۶٫  

"عاملیت معلمان در کاهش فاصله نظر تا عمل و اجرای برنامه درسی در ایران"

پوستر

۲۷٫  

بررسی موانع تکنولوژیکی (فاوا) بین المللی سازی برنامه های درسی دانشگاه های آزاد استان کرمان

پوستر

۲۸٫  

بررسی میزان توجّه سندتحوّل بنیادین آموزش وپرورش و برنامه درسی ملّی، به نقش عاملیّت معلّمان و برنامه های درسی در رشد وتحقّق فرهنگ اسلامی

پوستر

۲۹٫  

تامّلی در نگاشت سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران(فرصت ها و تهدیدها در سطح ملی)

پوستر

۳۰٫  

مقایسه وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه‌های برنامه درسی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

پوستر

۳۱٫  

آینده نگری اجرای راهکار ۵-۶ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(از نظر تا عمل)

پوستر

۳۲٫  

فاصله نظریه پردازان وکارگزاران در برنامه درسی

پوستر

۳۳٫  

آسیب شناسی نظر بدون عمل، فرصت ها و تهدید ها در سطح ملی

پوستر

۳۴٫  

تبیین و چرایی فاصله بین نظر و عمل در برنامه درسی تربیت دینی

پوستر

۳۵٫  

تغییر و بازنگری برنامه درسی آموزش عالی بارویکرد راهبردی

پوستر

۳۶٫  

بررسی مبانی فردیت و جامعه پذیری درسند تحول بنیادین آموزش و پرورش

پوستر

۳۷٫  

فاصله نظر و عمل در نظام برنامه ریزی درسی جمهوری فدرال آلمان

پوستر

۳۸٫  

تحلیلی انتقادی بر نظر و عمل نومفهوم­گرایی در برنامۀدرسی

پوستر

۳۹٫  

تحلیل نگاه ویلفرد کار و والکر درباره شکاف بین نظریه و عمل تربیتی

پوستر

۴۰٫  

کاهش فاصله  نظریه و عمل در میان معلمان با استفاده از سیستم مدیریت دانش

پوستر

۴۱٫  

بررسی میزان نهادینه شدن برنامه درسی مطالعات اجتماعی برای مجریان آنها

پوستر

۴۲٫  

فاصله نظر و عمل در تدوین برنامه‌ درسی با تاکید بر موضوعات  درسی

پوستر

۴۳٫  

ساخت گرایی در آموزش علوم: تاکید بر یادگیری معنی دار و کاهش فاصله نظر و عمل در یادگیری علوم

پوستر

۴۴٫  

تحقیق معلمان؛ تغییری در نقش و پیوندی در نظر و عمل

پوستر

۴۵٫  

آشنایی با آموزش از طریق بازی آرایی

پوستر

 

 

 

۴۷٫  

تحلیلی بر جایگاه متخصصان در نظام برنامه‌ریزی درسی

پوستر

۴۸٫  

فاصله نظر و عمل در اجرای برنامه های درسی

پوستر

۴۹٫  

واکاوی نقش معلمان در کاستن فاصله ی بین نظریه و عمل برنامه درسی با تأکید بر مبانی نظری سند تحول بنیادی نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران

پوستر

۵۰٫  

بررسی عاملیت معلمان و فاصله نظر و عمل در اجرای برنامه های درسی

پوستر

۵۱٫  

نظریه عملی شواب: امکانی برای تلفیق نظر و عمل در حوزه مطالعات برنامه درسی همدان

پوستر

۵۲٫  

حلقه مفقوده نظر و عمل در طراحی برنامه های درسی ایران؛مطالعه مورد؛ رساله های دکتری رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی

پوستر

۵۳٫  

شناسائی فرصت های جذب دانشجویان خارجی بر اساس ذهنیت اعضاء هیات علمی دانشگاه

پوستر

۵۴٫  

آموزش به شیوه هوش موفق در تعامل نظریه و عمل برنامه درسی

پوستر

۵۵٫  

فاصله نظر و عمل در اجرای برنامه درسی  مغفول هنرستان های کاردانش؛ عاملیت مدیران و معلمان

پوستر

۵۶٫  

آموزش کارآفرینی در برنامه های درسی ایران،از نظر تا عمل

پوستر

۵۷٫  

میزان مقبولیت کتاب راهنمای معلم بعنوان نقش واسطه ،بین نظر و عمل، از دیدگاه دبیران ریاضی

پوستر

۵۸٫  

غفلت زدایی از جایگاه داستان آموزشی برای کاهش فاصله نظر و عمل در برنامه درسی

پوستر

۵۹٫  

فاصله مسئولیت پذیر کردن کودکان در سند تحول بنیادین و نمود آن در کتاب مطالعات اجتماعی سال سوم دبستان

پوستر

۶۰٫  

برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی مقطع متوسطه: از نظریه تا عمل

پوستر

۶۱٫  

جایگاه تکثر فرهنگی در اسناد نظری تعلیم و تربیت ایران

پوستر

۶۲٫  

نوآوری در حوزه نظریه پردازی برنامه درسی بر مبنای اصول علم پیچیدگی: دلالت هایی برای حوزه عمل برنامه درسی

پوستر

۶۳٫  

بررسی تحلیلی مبنای نظری برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق مضامین اقتصاد مقاومتی: دلالت هایی برای عمل برنامه درسی

پوستر

۶۴٫  

جایگاه رویکرد مشورتی در سند برنامه درسی ملی

پوستر

۶۵٫  

ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی رشته برنامه ریزی درسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا،  از دید گاه دانشجویان دانشگاه  خوارزمی

پوستر

۶۶٫  

برنامه درسی بین رشته ای: راهکاری برای کاهش بین حوزه نظر و عمل

پوستر

۶۷٫  

 نقش برنامه درسی پنهان در نظام آموزش از راه دور

پوستر

۶۸٫  

ضرورت توجه به بعد مغفول مفهوم عدالت آموزشی

پوستر

۶۹٫  

چگونگی اجرای  برنامه درسی هنر پایه ششم  ابتدایی؛ فاصله نظر تا عمل 

پوستر

۷۰٫  

بهره­گیری از تکنیک­های آینده‌پژوهی جهت افزایش اثربخشی فرآیند تدریس معلم

پوستر

۷۱٫  

فاصله نظر و عمل در اجرای برنامه درسی آموزش عالی

پوستر

۷۲٫  

بررسی میزان توجّه سندتحوّل بنیادین آموزش وپرورش و برنامه درسی ملّی، به نقش عاملیّت معلّمان و برنامه های درسی در رشد وتحقّق فرهنگ اسلامی  

پوستر

۷۳٫  

تأثیرات برنامه درسی پنهان دانشگاه فرهنگیان در حوزه عمل

پوستر

۷۴٫  

آموزش کارآفرینی در دوره‌ی آموزش عمومی به نگاهی به اسناد بالادستی ایران و آموزش و برنامه‌ی درسی چند کشور پیشرو

پوستر

۷۵٫  

بی جان بودن نظر بدون عمل و کور بودن عمل بدون نظر معلم در کلاس درس

پوستر

۷۶٫  

استلزامات تغییردرنقش عناصر برنامه درسی به منظور تحقق مفهوم انسان فرهیخته در سند تحول بنیادین

پوستر

۷۷٫  

فاصله نظر و عمل در فلسفه و دکترین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

پوستر

۷۸٫  

بررسی رابطه مؤلفه های اجرایی برنامه درسی با هویت ملی و دینی دانش آموزان

پوستر

۷۹٫  

فاصله نظر و عمل در تدوین برنامه درسی با تأکید بر موضوعات درسی

پوستر

۸۰٫  

تبیین عوامل بازدارنده و بسترهای مورد نیاز اجرای برنامه درسی ملی

پوستر

۸۱٫  

معلم فکور و پژوهنده: عاملی در کاهش فاصله بین نظر و عمل

پوستر

۸۲٫  

ارتباط بین نظر و عمل در برنامه های درسی آموزش عالی

پوستر

 

 

لیست چکیده مقالات رد شده

 

ردیف

عنوان مقاله

نتیجه داوری

۱

تحلیل محتوای کتب درسی و راهنمای معلم زبان هفتم و هشتم به منظور دریافت میزان تطابق با حوزه تربیت و یادگیری زبانهای خارجی مندرج در برنامه درسی ملی

رد

۲

بررسی میزان انطباق اهداف راهنمای برنامه درسی هنر دوره ابتدایی  با اهداف مصوب شورای عالی آموزش و پرورش

رد

۳

ضرورت بازنگری در برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان در پرتو دلالت های سند تحول بنیادین

رد

۴

هم سو سازی و تلفیق  باورهای معرفت شناختی با پارادایم پیچیدگی  در برنامه درسی

رد

۵

بررسی قابلیت اجرایی"برنامه ریزی درسی دانشگاه محور"در دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

رد

۶

طراحی اهداف و محتوا برای دوره‌ی نوآموزی دبیران  دوره متوسطه در راستای آموزش نانوتکنولوژی

رد

۷

درس کاروفناوری؛ راهی طولانی تا دستیابی به اهداف موردنظر

رد

۸

بررسی رابطه بین محیط خانواده و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم

 

رد

۹

بررسی میزان تناسب محتوای کتاب فیزیک اول متوسطه با معیارهای سازماندهی محتوا

رد

۱۰

ارزیابی کارایی درونی برنامه درسی دوره کارشناسی زبان انگلیسی

دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی؛ دانشگاه فرهنگیان فارس)

رد

۱۱

تحلیلی بر برنامه درسی عقیم

در نظام آموزش و پرورش ایران

رد

۱۲

ضرورت توجه به بعد مغفول مفهوم عدالت آموزشی

رد

۱۳

مقایسه پیشرفت تحصیلی و نگرش به رشته دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور و حضوری شهر اراک

رد

نتیجه داوری

عنوان چیکده

ردیف

رد

بررسی میزان استفاده از مؤلفه­های آموزش فلسفه در برنامه­ی درسی سه ساله­ی اول دوره­ی ابتدایی از دیدگاه معلمان

۱۴

رد

بررسی تاثیریادگیری مشارکتی بر پیشرفت مهارت درک مطلب دانش آموزان کم شنوای دوره ابتدایی  

۱۵

رد

توهم تمرکز؛ عامل افزایش فاصله نظر و عمل در برنامه درسی ایران

 

۱۶

رد

بعضی عناصر فراموش شده در برنامه ریزی درسی

 

۱۷

رد

اقدام پژوهی گامی برای بهبود عملکرد دانش آموزان

 

۱۸

رد

شناسایی چالش­های کاراندیشی معلمان ریاضی دوره دبیرستان

 

۱۹

رد

طراحی انگیزش آموزشی

۲۰

رد

تبیین مؤلفه های خوش بینی علمی دانش آموزان

۲۱

رد

سنجش سنتی و سنجش اصیل، فاصله نظر و عمل در تدوین برنامه های درسی

 

۲۲

رد

تحقیق معلمان؛ تغییری در نقش و پیوندی در نظر و عمل

 

۲۳

رد

تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی

 

۲۴

رد

چگونگی امکـان تحقق اهداف آموزشی و تربیتی برای امروز و فردای جامعه اسـلامی ایرانی

۲۵

رد

نقش و عرضه خدمات آموزشی و تربیتی به فرزندان عزیز کشور در راستای تربیـت شـهروندان مؤمن

۲۶

رد

نقش مولفه های برنامه درسی در تربیت پذیری نسل جوان متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی

 

۲۷

رد

محتوای آموزشی و پرورشی برنامه درسی ملی

۲۸

رد

بررسی جایگاه انتخاب و تربیت معلم در ساختار تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش

۲۹

رد

نقش برنامه های درسی و تربیتی آموزش و پرورش در افق ۱۴۰۴

۳۰

رد

تأملی در روش­شناسی معرفت و به عمل رساندن آن در برنامه­های درسی

۳۱

رد

نگاه اقتصادی به برنامه های آموزشی

۳۲

رد

بررسی مبانی فردیت و جامعه پذیری درسند تحول بنیادین آموزش و پرورش

۳۳

رد

فرهنگ یادگیری درکلاس درس

۳۴

رد

بررسی  جهت­گیری­های برنامه­درسی معلمان  و نقش آن  برسرزندگی تحصیلی دانش­آموزان در پایه پنجم و ششم ابتدایی شهر بیرجند سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲

۳۵

رد

فرا-­­ارزیابی عملکرد هیئت­های نظارت و ارزیابی در آموزش عالی

( واکاوی تحلیلی در فاصله­ی انتظارات مطلوب تا عملکرد جاری)

۳۶

رد

بررسی میزان تحقق پذیری اهداف  برنامه درسی هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی استان قزوین از دیدگاه معلمان

۳۷

رد

مطالعه تطبیقی نظامهای آموزشی ایران واروپا

 

۳۸

رد

تربیت شهروندی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی ایران؛ شکاف نظر و عمل

۳۹

رد

بررسی میزان تحقق اهداف ارزشیابی توصیفی در شهرستان کرج

 

۴۰

رد

اصالت برنامه درسی                                                     

۴۱

رد

تحلیل نقش عاملیت پویای معلمان در اجرای برنامه درسی از طریق مدیریت مناسب بر اجرای آن

۴۲

رد

مقایسه پیشرفت تحصیلی و نگرش به رشته دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور و حضوری شهر اراک

۴۳

رد

بررسی سیر تحولات روش‌های تدریس در ۵۰ سال گذشته به منظور ارائه­ی یک الگوی بهینه تدریس برای دروس علوم تربیتی

۴۴

رد

گستره برنامه درسی پنهان در دانشگاه فرهنگیان و تاثیر آن در حوزه عمل

 

۴۵

رد

بررسی نقش ارزیابان آموزشی (معاونین آموزشی) به عنوان عامل کاهش دهنده فاصله میان برنامه درسی قصد شده و اجرا شده (نظر تا عمل)

۴۶

رد

بررسی علل فاصله ی نظر و عمل در برنامه درسی

۴۷

رد

برنامه درسی زرشک پلو مدار  از پخت تا مصرف

۴۸

رد

دلایلی بر وجود فاصله بین نظر و عمل در محتوای سند تحول آموزش و پرورش

۴۹

رد

مطالعات برنامه درسی راهبردی: فراکنشی در تبیین رویکرد تعاملی میان نظر و عمل

۵۰

رد

تجارب اساتید رشته طراحی صنعتی پیرامون برنامه درسی ایران رشته در ایران

۵۱

رد

تأملی بر برنامه درسی کار و فناوری مدارس متوسطه اول

۵۰

رد

نقدی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

۵۲

رد

برنامه درسی تربیت شهروندی در نظام آموزش و پرورش ایران: فاصله نظریه تا عمل

۵۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اطلاع کلیه نویسندگانی که مقالات آنها به صورت پوستر مورد پذیرش کمیته علمی همایش برنامه درسی در ایران: فاصله نظر و عمل قرار گرفته است، می‌رساند برای تهیه پوستر می‌توانید کل مقاله را با توجه به ذوق و سلقیه و خلاقیت خودتان در ابعاد A2 آماده و در روز همایش برای نصب روی تابلوهای مربوط به پوستر نصب نمایید.