هفتمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در آبان ماه ۸۵

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 عنوان سخنرانی: کیفیت در آموزش و پرورش
سخنران: دکتر عفت عباسی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۴/۸/۸۵ ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان برگزاری: تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی- طبقه هشتم- سالن اجتماعات

چکیده:

امروزه، جامعه با تغییر و تحولات مثبت یا منفی مواجه است که بر فرایند آموزش تأثیرات مطلوب و نامطلوبی می‌گذارد و این امر مسئولیت آموزش و پرورش را سنگین‌تر و ضرورت بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش را بیشتر می‌نماید. کیفیت آموزش مؤلفه اساسی است که بر چگونگی طرز تفکر، عملکردها و رفتارها اثر می‌گذارد و متأسفانه آموزش و پرورش به دلیل رویارویی با چالشها و تهدیدها، با افزایش معضلات در مدارس و کاهش کیفیت آموزش مواجه گردیده است. از یک طرف، تضمین و حفظ کیفیت آموزش مستلزم هماهنگی و همکاری نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی است و از طرف دیگر، مستلزم آموزش صحیح بکارگیری مواد آموزشی مناسب تعمیق و تداوم یادگیری، بکارگیری روشهای فعال و ارزشیابی دقیق و علمی است، به گونه‌ای که باعث تغییرات مطلوب در رفتار (دانش، مهارت، نگرش) دانش‌آموزان گردد. آنچه در وهله اول ضرورت می‌یابد، رفع ابهامات و اختلافات در مفهوم کیفیت است که تعابیر و دیدگاههای متفاوتی در زمینه مفهوم و ماهیت آن مطرح می‌گردد که بسیاری از این تعابیر که با توجه به بخش صنعت و مشتری محوری بیان می‌گردد، در محیط آموزش و پرورش با سؤال و ابهام روبرو است و بکارگیری آن جای تردید است.
عناصر کیفیت آموزش، یادگیرندگان، محتوا، فرایند و محیط یادگیری نقش عمده‌ای در سه حیطه شناختی، نگرشی و مهارتی دارند که بر ارتقاء کیفیت آموزش مؤثر است و بحث اساسی حول این محور است که چه عناصر و عواملی در کیفیت کلاس و آموزش باید مورد توجه باشد و چگونه با تنوع تعاریف در مفهوم و ماهیت کیفیت که دامنه وسیعی را در بر می‌گیرد، می‌توان به توافق جمعی در مفهوم و ماهیت کیفیت و شاخصهای آن رسید.