برنامه ساعات ارائه سخنرانی در همایش برنامه درسی در ایران: فاصله نظر و عمل

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

 

اسامی ارائه دهندگان مقاله به صورت  سخنرانی در سالن مطهری

اعضای هیات رئیسه جناب آقای دکترمرزوقی (رئیس جلسه) –  جناب آقای دکترآیتی   جناب آقای دکترسراجی-  جناب آقای دکتر میرزابیگی و جناب آقای دکتر جوادی پور ساعت ارائه مقالات :۹:۴۰ الی ۱۱:۲۰

۱

شناسایی و تحلیل انگاره‌هایی برای ترسیم نسبت نظریه و عمل در برنامه ریزی درسی: انگاره منتخب؟!!  

دکتررحمت اله خسروی

۲

غفلت از دانش عملی معلمان، عامل شکاف میان نظر و عمل در اجرای برنامه­درسی

اعظم زرقانی، دکتر مقصود امین خندقی

۳

فرادستی و فرودستی در عرصه برنامه­ریزی درسی: جایگاه نظریه در عملِ بازنگری برنامه درسی تربیت معلم ایران

دکتر نعمت­الله موسی­پور

۴

فاصله بین نظر و عمل در سیاست‌های واگذاری اختیارات به مجریان برنامه درسی (عاملیت معلمان)

دکتریوسف ادیب، دکتر فیروزمحمودی، سمانه مرادی

اسامی ارائه دهندگان مقاله به صورت  سخنرانی در سالن میرحسین طبقه چهارم دانشکده علوم انسانی

اعضای هیات رئیسه جناب آقای دکترادیب (رئیس جلسه) –  جناب آقای دکترسلسبیلی  جناب آقای دکترخسروی-  جناب آقای دکتر علی عسگری و جناب آقای دکتر ایزدی ساعت ارائه مقالات :۹:۴۰ الی ۱۱:۲۰

۱

علل عدم تقریب اذهان نظرورزان و عملگران در نظام برنامه درسی ایران

دکتر جواد حاتمی

۲

دلالت های نظریه کارسون برای  ایجاد  تحول در  برنامه درسی

دکتر محمد رضا یوسف زاده

۳

آسیب شناسی دروس عملی در برنامه درسی دوره راهنمایی

دکتر موسی پیری

۴

تبیین تفاوت بین عالم نظر و عالم عمل در مفهوم کنجکاوی دانش‌آموزان

دکتر پروین صمدی، میترا گلوی، زهرا صمدی

۵

فاصلۀ نظر تا عمل برنامه درسی، فاصلۀ آهنگ تغییر بررسی چالش های مطرح در هماهنگی نظر و عمل برنامه درسی و ارائه مدلی برای برون رفت از این منازعه،

دکتر علیرضا عصاره، علیرضا امینی، آیدین مهدیزاده

۶

تفکر انتقادی فاصله نظر و عمل در تدوین برنامه‌های درسی

شهرزاد خسروی نژاد، دکترمحمد نوریان، دکترعلیرضا عصاره