فراخوان نگارش مقاله دانشنامه

کارگاه ها و دوره های آموزشی
فراخوان نگارش مقاله
 برای دانشنامه ایرانی برنامه درسی
(شماره۱)
زمان اعلام: ۱۸/۵/۱۳۸۹
مهلت پاسخگوئی: ۲ ماه تا ۱۸/۷/۸۹
محقق گرامی با سلام
احتراماً، بر اساس راهنمای ضوابط ناظر به فرایند تولید محتوای دانشنامه ایرانی برنامه درسی (بند۱-۲) مصوب جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۸۹ شورای علمی دانشنامه، بدینوسیله ضمن اعلام اسامی مشاهیر، کشورها، نشریات، نهادها و ساختار مقالات مربوط به هر کدام از آنها، از جنابعالی تقاضا می­شود چنانچه آمادگی نگارش مقاله در این محورها را دارید مراتب را با ارسال یک نسخه از سوابق علمی (CV) خود و تکمیل برگه اعلام همکاری ضمن رعایت مهلت یاد شده در بالا و از طریق ایمیل دانشنامه به دبیرخانه دانشنامه برنامه درسی اعلام نمایید تا پس از بررسی پاسخ های واصله، نتیجه اعلام شود.
 
خواهشمند است پیش از اعلام نظر، ضوابط ناظر به فرایند تولید محتوای دانشنامه برنامه درسی و راهنمای نگارش مدخل  را به دقت مطالعه نمایید. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت دانشنامه ایرانی برنامه درسی مراجعه نمائید.
Email: farakhan@daneshnamehicsa.ir
 
دکتر محمود مهرمحمدی
رئیس شوری علمی دانشنامه ایرانی برنامه درسی