مهلت ارسال چکیده یه همایش یرنامه درسی و فرهنگ تمدید شد

کارگاه ها و دوره های آموزشی

انجمنی های عزیز
با سلام
بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت ارسال چکیده به چهاردهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با موضوع برنامه درسی و فرهنگ به مدت ۱۰ روز تمدید شد. آخرین تاریخ ارسال چکیده:۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۵
سایت همایش: http://www.culcur14.ir/Congress/UIPanel/Index