جلسه کمیسیون پژوهش آذر ماه ۱۳۸۹

کارگاه ها و دوره های آموزشی

تاریخ برگزاری: ۱/۹/۸۹
حاضرین جلسه : دکتر تاجیک اسمعیلی، دکتر خلاقی، دکتر سراجی، دکتر آرمند و آقای یزدانی
دستور جلسه :
۱-گزارش دکتر آرمند و دکتر سراجی از پژوهشی که برای انجمن انجام می دهند.
۲- بررسی عملکرد ۸ ماهه کمیسیون با توجه به محور های برنامه مصوب
۳- بررسی طرح تدوین راهبرد انجمن
۴- بررسی نحوه مشارکت در طرح های پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش
۵- تصمیم‌گیری درباره نحوه بهره برداری انجمن از بانک اسناد برنامه درسی
خلاصه مذاکرات و مصوبات کمیسیون پژوهش :
جلسه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ تشکیل گردید، خلاصه مذاکرات و مصوبات کمیسیون به شرح زیر می باشد:
۱- عملکرد کمیسیون پژوهش در سال ۸۹ مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جهت محقق شدن تمام برنامه های کمیسیون پیگیری های لازم به عمل آید.
۲- در مورد اولویت های پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بحث و بررسی شد و بنا به پیشنهاد آقای دکتر خلاقی مقرر شد تیم های پژوهشی بر اساس علایق و سوابق علمی افراد برای انجام برخی از اولویت های پژوهشی انجام گیرد. همچنین مقرر شد از طریق سایت انجمن افراد دعوت به همکاری شوند.
۳- مقرر گردید آقایان دکتر اسماعیلی و دکتر علی عسگری در مورد اجرای برخی از اولویت های پژوهشی پژوهشگاه توسط انجمن با دکتر قدمی مذاکره نمایند.
۴- آقای مظاهری در مورد بانک اسناد برنامه درسی توضیح دادند و مقرر شد ایشان به طور مشخص نوع خدماتی را که می خواهند به انجمن ارائه نمایند به صورت مکتوب و در قالب قرار داد، جهت بررسی و عقد قرار داد به انجمن ارائه نمایند.
۵- در مورد طرح راهبردی انجمن از سوی اعضای کمیسیون نظری ابراز نگردید.