دومین نشست تخصصی گروپ روش شناسی پژوهش

کارگاه ها و دوره های آموزشی
گروپ روش شناسی پژوهش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار میکند

Action and Practitioner
Research

Talker

Prof. Richard Pring
university of oxford

زمان برگزاری:
۱۶ آبان ماه ۹۴ ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰
محل برگزاری نشست:
پل گیشا- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی- طبقه چهارم- سالن کنفرانس

منتظر حضور سبزتان هستیم