بررسی فلسفه دوران کودکی و نقش قصه و داستان در پرورش روحیه ی فلسفی در کودکان

سال سوم، شماره یازدهم


 
عنوان پایان نامه ای است که در دانشگاه تربیت معلم تهران تصویب شده و اکنون در مرحله ی نگارش است. دکتر یحیی قائدی استاد راهنما، دکتر میرعبدالحسین نقیب زاده و دکتر علیرضا محمودنیا اساتید مشاور این پایان نامه هستند. این پایان نامه مربوط به جواد فرزانفر دانشجوی مقطع دکتری فلسفه تعلیم و تربیت است.
روش تحقیق این پژوهش، تحلیل محتوایی تاملی است. تحلیل تاملی به فرایندی گفته می شود که طی آن محقق از توانایی شهودی و قوه تشخیص خود برای به تصویر کشیدن یا ارزیابی پدیده های مورد پژوهش استفاده می کند. دکتر قائدی استاد راهنمای این پایان نامه درباره جنبه جدید بودن و نوآوری این پژوهش چنین می گوید: «تحلیل داستان هایی که در خود مصداق هایی برای پرورش روحیه فلسفی دارند، امری بدیع و جدید بوده و تاکنون این مهم به صورت مشخص و متمرکز مورد بررسی و تبیین قرار نگرفته است. علاوه براین پرداختن به چگونگی رابطه ی بین فلسفه ی دوران کودکی و فلسفه ی قصه کاری است که جنبه ی تازگی خاص خود را دارد.»
محقق چهار مولفه ی استقلال طلبی، تفکر انتقادی، روحیه ی همدردی و دید فراشخصی را برای روحیه ی فلسفی مد نظر قرار داده است . لازم به ذکر است که در این رساله بیش از چهل داستان از نویسندگان معروف جهان و ایران در حیطه ی ادبیات وکودکان مورد تحلیل قرار خواهد گرفت که برای نمونه می توان به داستان سرایانی چون: هانس کریستیان آندرسن، رولددال، استریدلیندگرن، فرانسیس هاجسن بارنت، اریش کستنر، صمد بهرنگی و احمد اکبرپور اشاره نمود.