گزارشی از فعالیت های فریده عصاره

سال سوم، شماره چهاردهم


 
الف مقالات):۱-مقاله بررسی توانش نحوی کودکان شش ساله تهرانی (چاپ درسالنامه رشد۱۳۸۹) ۲- مقاله بررسی مقایسه ای توانش نحوی کودکان شش ساله ایرانی ترک زبان آذری بافارس زبان(ارائه در همایش دوزبانگی-تبریز) ۳- مقاله بررسی توانش زبانی کودکان پیش دبستانی تهرانی درحوزه صرف۴- مقاله پیشنهاد الگویی برای برنامه زبان آموزی پایه اول در مناطق دو زبانه (ارائه درمجموعه مقالات همایش دوزبانگی-تبریز)
ارائه چندمقاله درمجله رشدپیش دبستانی درباره۱- مهارت گوش دادن۲- گفت و گو۳-خلاقیت زبانی کودکان پیش دبستان ۴—رویکرد۵—اهداف۶-محتوا،روش ها در برنامه درسی زبان آموزی درمناطق دوزبانه- ۷-کاربردروش درمناطق دوزبانه TPR
ب):تصویب وچاپ برنامه درسی زبان آموزی کودکان پیش دبستانی درمناطق دوزبانه درشورای عالی آموزش وپرورش
یک الگوی تولیدمحتوای نمونه زبان آموزی برای مراکزپیش دبستانی درمناطق دوزبانه:
ازآنجا که تولیدمحتوادرپیش دبستان به صورت غیرمتمرکزاست ودراستان ها انجام می گیردبه منظور طراحی وتولید فعالیت های زبان آموزی درمناطق دوزبانه؛ ابتداروند یک فعالیت مشتمل بر سه مرحله پیش فعالیت، فعالیت اصلی. و پس فعالیت به همراه چگونگی قراردادن عناصرزبانی درآن شرح داده شده سپس جداول مربوط به معیارهای ارزیابی ازیک فعالیت یادگیری مطرح شده پس ازآن یک واحدیادگیری نمونه برای کودکان پیش دبستانی درمناطق دوزبانه تدوین وتولیدشده است.