دانشگاه های الکترونیکی

سال سوم، شماره پانزدهم
۱
دانشکدۀ مجازی علوم حدیث
۱۲
مرکز آموزش‌های‌ الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان
۲
دانشکدۀ آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز
۱۳
مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران
۳
مرکز آموزش‌های مجازی
دانشگاه امیرکبیر
۱۴
دانشگاه مجازی
المصطفی (ص)
۴
مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۵
دانشگاه
مهر البرز
۵
مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
۱۶
دانشگاه مجازی
امام خمینی (ره)
۶
مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه اصفهان
۱۷
دوره‌های الکترونیکی
دانشگاه شهید بهشتی
۷
دانشکدۀ آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه قم
۱۸
مؤسسه آموزش عالی
فارابی
۸
مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه سهند
۱۹
مرکز آموزش‌های مجازی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
۹
مؤسسه غیرانتفاعی آموزش عالی رایانه‌ای تهران
۲۰
دانشگاه الکترونیکی
فاران
۱۰
مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نور طوبی 
۲۱
آموزش‌های مجازی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۱
واحد الکترونیکی
دانشگاه آزاد اسلامی