سال جهانی شیمی

سال سوم، شماره نوزدهم

جناب آقای دکتر عابد بدریان: سال ۲۰۱۱ سال جهانی شیمی نامگذاری شده است. به این مناسبت پیش بینی شده است تا هفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران در سال جهانی شیمی، در شهر زنجان برگزار گردد.