تجزیه تحلیل تطبیقی )محتوای( دوره تحصیلی آموزشی تربیت معلم تربیت بدنی در چین و فرانسه

سال سوم، شماره بیست و یکم


 
تجزیه تحلیل تطبیقی )محتوای( دوره تحصیلی آموزشی تربیت معلم تربیت بدنی در چین و فرانسه
پیر آ.پیانیا و آزدین س.موسا
ترجمه: مریم نادری
این بررسی ۳ سال اول دوره تحصیل تربیت معلم در هر دو کشور را مقایسه می¬کند. جدول ۱ درس¬های ارائه شده در برنامه درسی هر کشور نشان می¬دهد (که بر اساس ساعت¬های درسی طبقه¬بندی شده اند) .
جدول ۱- عناوین آموزشی
ردیف فرانسه چین
۱ فعالیت¬های بدنی و ورزش فعالیت¬های بدنی و ورزش
۲ علم زیست شناسی زبان¬های خارجه
۳ علوم اجتماعی فلسفه و سیاست
۴ روش تحقیق علم زیست شناسی
۵ غیره غیره
۶ آموزش (کارورزی) عملی علوم کامپیوتر
۷ اظهار گفتاری و شنیداری روش تحقیق
۸ علوم کامپیوتر علوم انسانی
۹ زبان خارجه اظهار گفتاری و شنیداری
۱۰ چهارچوب سازمانی/ قانونی چهاچوب سازمانی/ قانونی
در هر دو کشور فعالیت¬های عملی بخش وسیعی از ساعت¬های درسی را به خود اختصاص داده¬اند، اگرچه مقدار آنها در کشورها متفاوت است (۸۶۶ ساعت در فرانسه که با ۱۵۹۶ در چین مقایسه می¬شود.). دانشجویان چینی بعد از ۳ سال تحصیل ۲۶۴۰ ساعت آموزشی در مقایسه با ۱۹۱۰ ساعت برای دانشجویان فرانسوی، دریافت می¬کنند. این تفاوت در کل ساعت¬های تحصیلی برابر است با یک سال تحصیلی فرانسه. روی هم رفته، فعالیت¬های بدنی ۴۵ درصد از ساعت¬های تحصیلی مجموعه درس¬های فرانسه و ۸۵ درصد را در چین به خود اختصاص داده¬اند.
۴ نکته حائز اهمیت در اینجا مطرح شده است:
۱٫ محتوای برنامه درسی چینی¬ها با فلسفه و سیاست¬های چین امروزی همراستا است (۸ درصد برنامه درسی) در حالی که این مطلب در برنامه درسی فرانسه دیده نمی¬شود.
۲٫ زبان¬های خارجه در دانشگاه بیجینگ مهم هستند (۱۰ درصد از برنامه درسی)، در حالی که این که دروس در برنامه درسی فرانسه دیده نمی¬شوند.
۳٫ در هر دو کشور با درجات مختلفی ، زیست¬شناسی از علوم اجتماعی مهم¬تر است (۱۹ درصد در فرانسه و ۷ درصد در چین)، این درحالی است که اجزای علمی برنامه در چین (۲ درصد) نسبت به فرانسه (۱۵ درصد) به مراتب نقش کمتری دارد.
۴٫ تجربه آموزش عملی (کارورزی) در طول ۳ سال مقدماتی آمادگی تدریس در فرانسه کمترین درصد را دارد و در برنامه درسی چین اصلاً به چشم نمی¬خورد.
با توجه به این که فعالیت¬های اصلی و پایه در دو سال اول ارائه می گردد، سه عنوان پایه در هر دو کشور مشترک است: دو و میدانی، ژیمناستیک و ورزش¬های تیمی (جدول ۲).
همانطور که مشاهده می¬شود در فرانسه دامنه وسیعی از فعالیت¬ها وجود دارد، و این فعالیت¬ها بیانگر این مطلب است که انتخاب طراحان برنامه درسی در فرانسه بر اساس ورزش¬های سنتی (که فعالیت¬هایی پایه و بنیادی هستند و همچنین نیازی اجباری برای راه¬اندازی دانشجویان در موارد آموزشی) متمرکز است.
جدول ۲- عناوین آموزش عملی در طول ۲ سال اول
فرانسه چین
عنوان ساعت درصد عنوان ساعت درصد
ورزش¬های تیمی ۱۴۴ ۳۳٫۹ دو و میدانی ۱۶۰ ۴۱٫۶
دو و میدانی ۷۰ ۱۶٫۵ ژیمناستیک ۱۲۸ ۳۳٫۳
ژیمناستیک ۶۴ ۱۵٫۱ ورزش¬های تیمی ۶۴ ۱۶٫۶
فعالیت¬های فضای بار ۵۰ ۱۱٫۸ بدنسازی و پرورش اندام ۳۲ ۸٫۳
شنا ۳۲ ۷٫۵
خود بیانگری ۲۲ ۵٫۱
تنیس روی میز ۲۲ ۵٫۱
جمع ۴۲۴ ۱۰۰ جمع ۳۸۴ ۱۰۰
فعالیت¬های بدنی در قلب هر دو برنامه درسی قرار دارند، واین بازتاب نیازی است که معلمان به دانش علمی و عملی الگوهای آموزش تربیت¬بدنی دارند. در میان سه عنصر اصلی برنامه درسی تربیت¬معلم در فرانسه (فعالیت¬های بدنی، علوم پایه و فن آموزش) فعالیت¬های بدنی غالب هستند. بی¬شک این دوره تحصیلات بر پایه ابزار و شیوه¬های علمی فعالیت¬های حرفه¬ای معلمان تربیت¬بدنی (که اشائه دهنده آمادگی جسمانی و مهارت¬ها هستند) پایه¬گذاری شده¬است.
اما در نگاه اول به نظر می¬رسد که هر دو دوره تحصیلی بر اساس دیدگاه عملگرا ، با مرکزیت فعالیت¬های بدنی و کاربردهای تربیتی آنها شکل گرفته¬اند. در برنامه درسی چین، علم به عنوان یک موضوع تکمیلی برای موضوع اصلی ظاهر شده¬است. اما در هر دو کشور نسبت خیلی کمی از آموزش متمایل به تمرین حرفه¬ای است. همچنین با وجود اینکه دوره تحصیلی، آموزش با اهداف حرفه¬ای را ارائه می¬دهد اما این آموزش خارج از تجربه آموزش عملی (کارورزی) است.
در دانشگاه بیجینگ، فقط درس¬های زبان¬های خارجه و تاریخ معاصر چین که پایین¬تر از فعالیت¬های بدنی نشان داده شده¬اند، با رشته تربیت¬بدنی ارتباط مستقیم ندارند. با قضاوت درمورد برنامه¬درسی، مشاهده می¬شود که معلم تربیت¬بدنی چینی¬ها در زمینه تربیت بدنی متخصص است و دانش شایان توجهی از تاریخ فلسفی و سیاسی چینی¬ها دارد؛ همچنین به واسطه آموزش مهارت¬های کامپیوتری و زبانشناسی قادر به حضور در عرصه¬های بین¬المللی است.
برنامه درسی تربیت بدنی در فرانسه در اصل با تأکید بر علم توصیف شده¬است (بیشتر از یک سوم برنامه درسی)همانطور که تربیت بدنی به تازگی به عنوان یک رشته علمی دانشگاهی معرفی شده¬است و این مسئله برای تقویت عناصر علمی در برنامه درسی تربیت بدنی ضروری احساس شده¬بود. اگرچه ممکن است برخلاف برخی پیش¬بینی¬های اولیه، توصیف تربیت معلم تربیت بدنی فرانسه به سادگی شاخه ای از علم زیست¬شناسی اشتباه باشد. در واقع رئوس مطالب امتحانات معلمان دامنه وسیعی از مطالب را نشان می¬دهد: به طور مثال علوم اجتماعی بخش قابل توجهی از امتحانات کتبی هستند، همچنین در این برنامه درسی توزیعی متعادل از موضوعات علمی سخت و راحت وجود دارد. هرچند زمان کمی به زبان¬های خارجه و مهارت¬های کامپیوتری اختصاص داده¬شده است، می¬توان به این نتیجه رسید که اصول برنامه درسی فرانسه دانشجویان را متخصص تربیت بدنی، با یک زمینه علمی محکم آماده می¬کند. این عناصر نظریه هایونه کااُ تری (Leˆ Tha`nh Khoˆ i 1981 ) را تأیید می-کنند، بر طبق آنچه گفته شد محتوای برنامه درسی چین شکلی از آموزش اخلاقی است، در حالی که در برنامه درسی فرانسه علوم نظری و تئوری تسط دارند.
منبع: Pierre Andriamampianina and Azzedine Si Moussa. (2005). THE TRAINING OF PHYSICAL-EDUCATION TEACHERS IN FRANCE AND CHINA: A COMPARATIVE ANALYSIS OF CURRICULA AND ATTITUDES. International Review of Education. 51:23–۳۴