ابزار تحلیل برنامه درسی تربیت بدنی

سال سوم، شماره بیست و یکم


 
معرفی کتاب: ابزار تحلیل برنامه درسی تربیت بدنی
دکتر علی خسروی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
کتاب “ابزار تحلیل برنامه درسی تربیت بدنی (Physical Education Curriculum Analysis Tool) توسط دپارتمان خدمات بهداشتی و انسانی و مراکز پیشگیری و کنترل بیماری­ها با همکاری متخصصان تربیت بدنی امریکا به چاپ رسیده است.
این ابزار تحلیلی به کارکنان موسسات آموزشی، مدارس و دانشگاهها کمک می­کند تا بتوانند میزان تناسب برنامه­های درسی تربیت بدنی را با استاندارد های ملی اصول راهنما( بهترین اقدامات برای کیفیت برنامه درسی تربیت بدنی) مورد ارزیابی قرار دهند.
این کتاب همچنین به شما کمک می کند تا بتوانید برنامه درسیتان را بر اساس نتایج این ابزار ارتقا دهید.
این کتاب در سه بخش تدوین شده است:
بخش اول ملاحظات اولیه برنامه درسی را بررسی می کند. (تو صیف برنامه درسی، تحلیل دقت، تحلیل مقبولیت، تحلیل عملی بودن و تحلیل قابل حصول بودن)
در بخش دوم تحلیل ارزیابی مربوط به دانش آموز و محتوا در پایه های تحصیلی مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.
در بخش سوم ارتقا برنامه درسی و کاربرگ های مربوطه ارایه شده است.
این کتاب تا کنون در ایران ترجمه نشده است.