همایش دبیران منتخب و سرگروه های زبان و ادبیات فارسی استان اردبیل

همایش های گذشته

اولین همایش یک روزه دبیران منتخب و سرگروه های استانی زبان و ادبیات فارسی آموزش و پرورش استان اردبیل در شهریور ۸۹ به منظور تبیین شیوه های فعال تدریس در درس زبان و ادبیات فارسی، استفاده بهینه از الگوهای ابتکاری تدریس، با حضور دکتر اکبری از دفتر تالیف و برنامه ریزی کتب درسی، معاون آموزش متوسطه و رییس گروه و کارشناسان تکنولوژی متوسطه اداره کل، شرکت دبیران و سرگروه های درسی ادبیات فارسی نواحی و مناطق استان در سالن اجتماعات خانه معلم برگزار گردید.
آقای اکبری شلدره ای مدیر گروه زبان وادب فارسی دفتر تالیف و برنامه ریزی کتاب های درسی نخست به آموزش محتوا با کاربست روش های نوین یاددهی – یادگیری اشاره کرده ،سپس به معرفی چند روش و میزان پیوستگی آن با محتوای کتاب های رشته ی درسی زبان و ادبیات فارسی در دوره ی متوسطه پرداخت .وی در ادامه چگونگی طراحی پرسش های ارزش یابی مستمر و ارزش یابی پایانی بربنیاد سطوح یادگیری را تشریح کرد .
این جلسه ی یک روزه ، با پرسش و پاسخ و شرح برخی از گره گاه های آموزشی کتاب های درسی به پایان رسید