برنامه همایش تربیت معلم

سال سوم، شماره بیست و پنجم

گروه مطالعاتی “برنامه درسی، شواب و عمل فکورانه” تقدیم می‌کند:
مخصوص همایش “برنامه درسی و تربیت معلم”
دانشگاه شهید رجائی ۱۰ تا ۱۱ اسفند ۸۹
شواب و تحولات عرصه برنامه درسی تربیت معلم
“مرگ رشته­ی برنامه­ی درسی” آنچه شواب ما را به آن آگاه کرد و نظریه­ی “عملی” آنچه او به عنوان پادزهر بیماری مهلک این حوزه به ما هدیه داد، به عنوان یک نظریه­ی دهه­ی ۱۹۵۰ در عرصه­ی مطالعات برنامه­ی درسی از دیدگاه برخی منسوخ و خارج از رده و یا در حد نظریه و به عرصه عمل نرسیده نگریسته می­شود.
حال آنکه گروه مطالعاتی برنامه درسی، شواب و عمل فکورانه نظر دیگری دارد!
در این برنامه، ما نظریه­ی شواب را به عرصه­ی عمل رسیده و متحول کننده­ی حوزه­ی برنامه­ی درسی تربیت معلم معرفی می­کنیم و به این منظور به بررسی و تبیین تحولات از منظر سه دانشجوی شواب، یعنی آیزنر، شولمن و کانلی به عنوان مثلث “عملی”، میراثی که شواب برای رشته­ی مطالعات برنامه­ی درسی به جا گذاشت، می­پردازیم.
سپس چگونگی اثر گذاری نظریه­ی هنر-محور آیزنر، دانش خاص تربیتی شولمن و دانش عملی معلمان کانلی که هر یک همراه با یک روش پژوهش (زیباشناختی مرتبط با دیدگاه آیزنر، مطالعه­ی موردی مرتبط با دیدگاه شولمن و روایت و خود شرح حال نویسی مرتبط با دیدگاه کانلی) بوده­اند به بحث گذاشته می­شود.
در پایان تحولات اخیر برنامه­ی درسی تربیت معلم از زاویه­ی نظریه­ی شواب بررسی می­شود که عبارتند از:
· خود پژوهی
· پژوهش ضمن عمل
· پرونده پیشرفت کاری
· روایت نگاری
· عمل میان رشته­ای
· گروه­های پژوهشی معلمان
در نهایت، امکان اجرای آنها در وضعیت فعلی نظام آموزشی و با برنامه­ی درسی موجود تربیت معلم، از میان تجربیات معلمان گرامی به بحث و بررسی گذاشته می­شود.