همکاری سازمان پژوهش درتالیف و چاپ چهارکتاب برای آموزش و پرورش تاجیکستان

سال چهارم، شماره بیست و ششم

براساس تفاهم نامه ای که بین وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با وزارت معارف تاجیکستان منعقد شده است ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برای دانش آموزان تاجیک کتاب درسی ادبیات تالیف و چاپ کند. در مرحله اول این کتاب ها برای صنف های چهارم تا هفتم در تاجیکستان تالیف و در سازمان پژوهش چاپ شد. ازسال ۱۳۸۸ پس از مذاکرات مختلف و نشست های متعدد برای صنوف هشتم تا یازدهم ، کتاب های بیاض ادبیات تاجیک با همکاری آقایان دکترفریدون اکبری شلدره و دکتر حسین قاسم پورمقدم از مولفان کتاب های درسی ایران تالیف و چاپ گردید