کتاب سهراب سپهری

سال چهارم، شماره بیست و ششم


 
کتاب سهراب سپهری اثر آقای منو چهر علی پور است که توسط انتشارات تیرگان منتشر شده است. در این کتاب تولد و دوران کودکی ، آغاز مدرسه ، بازی های کودکانه آن شاعر و نقاش زبر دست مورد بررسی قرار گرفته و به مباحثی چون تجلی عرفان در شعر سهراب ، بررسی همه سویه پدیده کتاب رنگ و نگاه سهراب به اطرافیانش اشارت رفته است