راه اندازی بنیاد پژوهشی شهریار

سال چهارم، شماره بیست و ششم


 
نخستین جلسه بنیاد پژوهشی شهریار باحضور رییس و اعضاء پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و اعضای شورای علمی آن بنیاد در روز یکشنبه ۱۱ / ۴/۹۰ برگزار گردید. در مراسم افتتاح بنیاد پژوهشی شهریار، برنامه های پیشنهادی ینیاد شامل طرح های پژوهشی، انتخاب آثاری برای چاپ و برنامه هایی برای ارتباط با دیگر مراکز فرهنگی و علمی و انجمن های ادبی مورد بررسی قرار گرفت.