رسم الخط کتاب های درسی دوره های تحصیلی بازنگری و اصلاح می شود

سال چهارم، شماره بیست و ششم


 
با توجه به نقش کلیدی و بسیار موثروزارت آموزش و پرورش در حفظ و اشاعه زبان و ادب فارسی ، انتظار می رود بشترین مصوبات مربوط به رسم الخط فرهنگستان در کتاب های درسی تجلی و نمود پیدا کند . بنابراین بر اساس تصمیمات جلسه مورخ ۲۴ / ۱۲ /۸۸ فرهنگستان زبان و ادب فارسی مقرر شده است مواردی چون نگارش « یای کو تاه شده » ، نوشتن « های» جمع و … در کتب درسی حسب دوره های تحصیلی مر بوط بازنگری شوند