استفاذه از فناوری اطلاعات در خط و زبان فارسی کاربردی و نهادینه می شود

سال چهارم، شماره بیست و ششم


 
درجلسه ای که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ با حضور نمایندگانی از فر هنگستان زبان و ادب فارسی به منظور بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در خط و زبان فارسی مطابق تکلیف برنامه پنجم ، در محل ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ریاست جمهوری برگزار شد، موضوع تعامل خط و زبان فارسی در محیط و شبکه مجازی مورد بحث وگفتگو قرار گرفته و مسائل و مشکلات پیش رو و راه های رفع آنها بررسی شد. در این جلسه از جمله مشکلاتی که مورد تاکید قرار گرفت ، معلوم نبودن متولی خط وزبان فارسی در محیط رایانه بود