همایش کشوری قلم

سال چهارم، شماره بیست و ششم


 
همایش کشوری قلم ،در تابستان ۱۳۹۰ در استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز برگزار شد.این همایش توسط انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی این استان هماهنگ شده بود.این همایش در زمینه بررسی کتاب های درسی و مطبوعات و مکاتبات اداری بود.۱۲ کقاله قرادت گردید و ویژه نامه ای با عنوان معرفت ساقی خلاصه مقاالات را در خود جای داده تا در اختیار علاقمندان قرارگیرد.اعضای گروه پژوهشی برنامه درسی زبان فارسی با ارایه مقاله ای تحت عنوان”بررسی انتقادی کتابشناسی نقد معاصر ادبی معاصر”در این همایش شرکت داشته اند