معرفی یک پژوهش انجام شده در حوزه برنامه درسی ریاضی

سال چهارم، شماره بیست و هفتم

عنوان : تدوین راهنما برنامه درسی ریاضی دوره دبستان مبتنی بر رویکرد شناختی
مجری: دکتر سهیلا غلام آزاد
ناظر: دکتر یلدا دلگشایی
همکاران طرح: دکتر زهرا گویا و نرگس مرتاضی مهربانی
به سفارش: پژوهشکده علوم شناختی
اتمام طرح: تابستان ۱۳۹۰
چکیده:
تجربه­های اولیه کودکان در یادگیری ریاضی از اهمیت بسیاری برخوردار است. یافته­های پژوهشی نشان می­دهد که چگونگی شکل گیری این تجارب، متاثر از نوع آموزشی است که به کودکان عرضه می­شود و می­تواند تعیین کننده آینده ریاضی آنها باشد. بدین سبب در چند دهه­ی اخیر، پژوهشگران شناختی پژوهش­های قابل توجهی در رابطه با آموزش ریاضی به کودکان انجام داده­اند و رویکرد شناختی را به عنوان یکی از رویکردهای مطرح و قابل دفاع در تهیه فعالیت­های یادگیری ریاضی، معرفی کرده­اند.
با توجه به نقش و اهمیت این رویکرد در حوزه­ی آموزش ریاضی، مطالعه حاضر در پی آن است تا با ارائه زیرساخت­های لازم برای تولید برنامه و محتوای ریاضی مبتنی بر رویکرد شناختی، و همچنین طراحی فعالیت­های نمونه برای کلاس­های درس ریاضی، زمینه لازم را جهت رشد و ارتقای کیفیت آموزش ریاضیدر دوره دبستان مهیا سازد.
در این برنامه پیشنهادی، ریاضی به عنوان یک حوزه معرفتی که در آن دانش ساختنی است، مورد نظر می­باشد. با توجه به این فلسفه ریاضی، تاکید برنامه بر یادگیری ریاضی با درک و فهم خواهد بود که در آن، ساخت مفاهیم ریاضی از طریق تجارب آموزشی مناسب و دانش قبلی یادگیرنده صورت می­گیرد. علاوه بر این، پرورش مهارت­های تفکر در سطوح بالاتر مانند تفکر انتقادی، تفکر خلاق، و ریاضی وار استدلال کردن مبنای فعالیت­های آموزشی می­باشد.
واژه­های کلیدی:آموزش ریاضی، رویکرد شناختی، برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی، طراحی فعالیت یادگیری.