هوشمند سازی بیست هزار مدرسه متوسطه و ابتدایی

سال چهارم، شماره بیست و هشتم

دکتر فرهاد سراجی
توسعه و تلفیق فاوا در برنامه درسی مدرسه عمدتا با هدف بهبود کیفیت آموزش و در راستای تحقق اهداف والای نظام آموزش و پرورش مورد توجه قرار می گیرد و تنها با تجهیز مدارس به رایانه و سایت رایانه ای و امکان دسترسی به اینترنت نمی توان به تحقق این اهداف امیدوار بود. اگر تصمیمات مربوط به هوشمند سازی مدارس را به دو سطح طراحی و اجرا تقسیم کنیم، در هر سطح عوامل متعددی باید مد نظر قرار گیرند. در سطح طراحی باید توجه کرد که چگونه و چه اندازه برنامه درسی هر موضوع درسی مانند ریاضی، انگلیسی و عربی با فناوری تلفیق شود؟ چه اندازه عوامل مربوط به جامعه و هماهنگی اولیاء موردتوجه قرار گیرد؟ چه اندازه زیر ساخت های لازم مد نظر قرار گیرد؟ و برخی سوالات دیگر.
نکته دوم در ارتباط با سطح اجرای برنامه درسی است. معلمان به عنوان عوامل نافذ در اجرای برنامه درسی فناورانه چه اندازه با آن همسو خواهند شد؟ باورهای تربیتی معلمان عامل مهمی در استفاده یا عدم استفاده از فناوری است. معلمی که به یادگیری فعال و تعامل بین دانش آموزان اعتقاد نداشته باشد، هرگز از فناوری اطلاعات به صورت بهینه استفاده نخواهد کرد.
اخیرا وزیر آموزش و پرورش درباره هوشمند سازی مدارس اعلام کرده است که؛ « ظرف سه سال آینده بیست هزار مدرسه متوسطه و ابتدایی به جمع مدارس هوشمند خواهند پیوست.» گرچه چنین تصمیمی را می توان گام بزرگی برای ایجاد تغییر فناورانه در آموزش و پرورش تلقی می شود؛ لیکن موفقیت آن مستلزم تامل و توجه جدی به مسائل دو سطح طراحی و اجرای برنامه درسی در این مدارس است.