تقدیر از مجلهٔ دستور در جشنوارهٔ نقد کتاب

سال چهارم، شماره بیست و هشتم


 
ویژه‌نامه‌های دستور، وابسته به نامه فرهنگستان، با هدف متمرکز کردن نشر پژوهش‌های مرتبط با صرف و نحو زبان فارسی برنامه‌ریزی شده‌است. در دستورِ کار این ویژه‌نامه‌ها انتشار مقاله‌های صرفاً توصیفی و نیز مقاله‌های توصیفی و نظری قرار دارد. این مجله خواهد کوشید تا برای تحقیقات زبان شناسی در عرصه زبان فارسی جای درخوری باز کند. مراسم پایانی هشتمین دوره جایزه نقد کتاب روز دوشنبه، بیست‌وهشتم آذرماه، از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در محل سرای اهل قلم برگزار ‌شد.