در این شماره خبرنامه فاوا و برنامه درسی می خوانید

سال چهارم، شماره بیست و هشتم

· هوشمند سازی بیست هزار مدرسه متوسطه و ابتدایی
دکتر فرهاد سراجی
· معرفی یک نشریه معتبر در حوزه آموزش و پرورش و فاوا
دکتر محمد عطاران
· تجربه یک دانشجو از تحصیل در دوره های مجازی
آرش علیپور دانشجوی مجازی
· معرفی دانشگاه مجازی مهر البرز
دکتر محمدصالح ترکستانی
· شناسایی عوامل ترغیب و موانع راه اندازی دوره های یادگیری الکترونیکی در آموزش های آزاد شغلی اداره کل آموزش های فنی حرفه ای استان همدان
خانم معصومه طاهری
· تازه های نشر در حوزه یادگیری الکترونیکی
· همایش ششم یادگیری الکترونیکی در ایران