همایش جهانی هزارمین سال سرایش شاهنامه

سال چهارم، شماره بیست و هشتم


 
همایش جهانی هزارمین سال سرایش شاهنامه فردوسی بزرگ دوم تا چهارم آذرماه با حضور شاهنامه پژوهان برجسته از ایران و دیگر کشورهای جهان در سالن دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد. این همایش که از نظر پژوهشی و حضور شاهنامه پژوهان برجسته یکی از مهمترین و بزرگترین همایشهای مربوط به شاهنامه بود به کوشش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (واحد مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی) و با مشارکت: شورای عالی انقلاب فرهنگی (کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران) و با پشتیبانی یونسکو و مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد. در تارنمای رسمی این همایش آمده است: نظر به اهمیت نام‌گذاری سال ۲۰۱۰ میلادی به شکرانه فرارسیدن هزارمین سال سرایش شاهنامه فردوسی از سوی سازمان علمی– فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و اعلام آن به سراسر گیتی و نظر به اعتبار جهانی این اثر ارجمند و فاخر به عنوان یک حماسه بزرگ ملی و یکی از ارکان هویت و ملیت ایرانی و سندی خدشه‌ناپذیر بر اصالت زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به پیشنهاد دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رودهن موضوع برگزاری «همایش بین‌المللی هزارمین سال سرایش شاهنامه فردوسی» مورد تصویب معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفت و مقرر گردید مقدمات این همایش در دو شورای سیاست‌گذاری و علمی تمهید شود. در این همایش بزرگ شاهنامه پژوهان و ایرانشناسانی از کشورهایی چون هندوستان. تاجیکستان. هلند. آلمان. سوئد و دیگر کشورها حضور داشتند. از محورهای فکری این همایش می توان به موارد زیر اشاره داشت :
۱- نسخـه شنـاسـی و چـاپ های شـاهنـامـه : بـررسی تطبیقـی چاپ های شاهـنامه، تصحیح و گونـه شناسی نسخه ها .
۲- ویژگی های زبانی : بررسی صورت گرایانه ( فرمالیستی ) در شاهنـــامه، بررسی تأثیــرپذیری هـا و تأثیرگذاری های شاهنامه از نظر زبانی.
۳- ابعاد زیبایی شناختی : شاهنامه و هنر نگارگری (مینیاتور، تذهیب ،تصویرنگاری)، شاهنامه و هنـرهای نمایشی، شاهنامه و هنر نقّالی.
۴- ابعاد اسطوره ای : شاهنامه و بررسی های اسطوره شناختی.
۵- ابعاد حماسی : بررسی ویژگی های حماسی شاهنامه ،بررسی تطبیقی در مورد شاهنامه و سـایر حمــاسه های ملل، تأثیر پذیری سایر آثار حماسی در ایران از شاهنامه، شاهنامه سرایی پیش از فردوسی و پس از او .
۶- ابعاد سیاسی_ اجتماعی : بازتاب شرایط اجتماعی_سیاسـی دوران زنـدگی فردوســی در شاهنــامه، شاهنامه و بررسی های جامعه شناختی شاهنامه با توجه به مفاهیم سیاسی از قبیـل : عدالت، قدرت، حکومت، دیپلماسی و اخلاق جنگ و … .
۷- ابعاد تاریخی : میراث شاهنـامه از فرهنگ باستـان و دورۀ میانه، بررسی ریشـه های تاریخـی برخــی شخصیت ها و وقایع در شاهنامه .
۸- جغرافیای شاهنامه : بررسی مکان ها در شاهنامه از نظر جغرافیای تاریخی یا جغرافیای اســاطیـری .
۹- انسان شناسی در شاهنامه : شاهنامه و بررسی های روانشنـاختــی (نقدهای روانشنــاسـانه در مـورد داستان های شاهنامه ) ،شاهنامه و بررسی های اخلاقی و انسانی .
۱۰- داستان پردازی در شاهنامه : بررسی ویژگی های داستانی شاهنامه، تحلیل ساختاری داستان های شاهنامه .
۱۱- شاهنامه و سرزمین های فارسی زبان : تاجیکستان، افغانستان و شبه قاره .
۱۲- ترجمه های شاهنامه. ( بررسی های تاریخی و تطبیقی )
۱۳- شاهنامه و فردوسی در جهان امروز : شاهنامه پژوهی و فردوسی پژوهی در جهان امروز، شاهنامه و فردوسی در سامانۀ الکترونیکی ( ارزیابی سایت ها و وبلاگ ها در حوزه شاهنامه پژوهی ).
۱۴- اندیشه و خرد در شاهنامه .(بررسی ابعاد خداشناسی، جهان شناسی و انسان شناسی مندرج در شاهنامه ،بررسی مفهوم خرد و خرد گرایی در شاهنامه ) .
۱۵- شاهنامه و ادبیات کودک و نوجوان .
۱۶- سایر موضوعات بکر و بدیع در زمینۀ شاهنامه و آفرینندۀ توانگر آن .