معرفی برخی از همایش های برگزار شده در پاییز سال ۱۳۹۰

سال چهارم، شماره سی ام


گردآورنده: سولماز نورآبادی، دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت معلم تهران
اولین کنفرانس ملی ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی
انجمن پژوهش های آموزشی ایران “اولین کنفرانس ملی ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی” را با اهداف زیر در ۲ و ۳ آذر سال جاری برگزار نمود.
– فراهم نمودن زمینه استقرار ساختار ارزشیابی، ممیزی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی
– بهره گیری از آخرین یافته ها در زمینه رویکردها و ساختارهای متولی ارزشیابی، ممیزی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی
– معرفی شیوه های کاربردی در زمینه تضمین و تعالی کیفیت در نظام های آموزشی
– تبادل نظر علمی میان محققان و دانش پژوهان
– ایجاد زمینه همکاری علمی میان انجمن برگزار کننده کنفرانس، سایر انجمن ها و موسسات آموزشی با متخصصین در زمینه ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی
علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه نمایند: http://iera.ir/eqaes
گردآورنده: سولماز نورآبادی، دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت معلم تهران
اولین کنفرانس ملی ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی
انجمن پژوهش های آموزشی ایران “اولین کنفرانس ملی ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی” را با اهداف زیر در ۲ و ۳ آذر سال جاری برگزار نمود.
– فراهم نمودن زمینه استقرار ساختار ارزشیابی، ممیزی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی
– بهره گیری از آخرین یافته ها در زمینه رویکردها و ساختارهای متولی ارزشیابی، ممیزی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی
– معرفی شیوه های کاربردی در زمینه تضمین و تعالی کیفیت در نظام های آموزشی
– تبادل نظر علمی میان محققان و دانش پژوهان
– ایجاد زمینه همکاری علمی میان انجمن برگزار کننده کنفرانس، سایر انجمن ها و موسسات آموزشی با متخصصین در زمینه ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی
علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه نمایند: http://iera.ir/eqaesسخن مسئول گروپ مطالعات علم و آموزش عالی با علاقمندانkh321.JPG