برنامه درسی خلاقانه

نشست ها

این کتاب به تلفیق برنامه درسی با پروژه های نوآورانه PE پرداخته است که خلق تجربیات یادگیری وسیع با تمرکز بر پیشرفت، اجرا، تحلیل گروهی، بازیهایخلق شده توسط دانش آموزان و تمرین فعالیتها را توصیه می نماید. این کتاب هم میتواند راهنمایی برای معلمین باشد و هم کتاب کار برای دانش آموزان.
این کتاب تجربیات منعطف و وسیع، دانش آموزان ۷ تا بالای ۱۴ سال را مد نظر قرارا داده که بر فعالیت بدنی، شناخت، دانش بین فردی و پیشرفت مهارتها آنها تاکید دارد. همچنین این منبع چارچوب قابل وفق با نیازهای کلاس و رویکرد تازه در ارائه برنامه درسی تربیت بدنی با ساختار متناسب کلاس درس را در اختیار معلمان قرار می دهد.
کتاب حاضر بیان می نماید که برنامه درسی تربیت بدنی خلاقانه باعث پیشرفت دانش آموزان از طریق ساختمان تیم، سازماندهی رقابتها و پیشرفت مهارتهای تمرین می شود. در بخش نخست پروژه معلم کمک می نماید تا دانش آموز کشف کند که چه مسائلی برای کار تیمی لازم و ضروری است، منفعتهای رویکرد تیمی چیست و شخصیت یک تیم موفق چگونه است.
“تیمهای پیشرفته بازیهایشان را خودشان خلق می نمایند” برنامه درسی تربیت بدنی خلاقانه ابزارهای و ایده های لازم این مهم را برای معلم فراهم می آورد.
دانش آموزان درباره تک تک عناصر تیم بحث داشته و نقشه تیمی خودشان را ترسیم مینمایند و به تیمهای دیگر نیز یاد می دهند همچنین دانش آموزان ارزیابی و پذیرش بازخوردهای دیگران به بازیهایشان را خود بر عهده دارند. این بخش کمک می کند که دانش آموزان دامنه ای از نقشها را تجربه کنند و بدانند که همیشه عضوی از یک تیم هستند.
در بخش نهایی معلم می خواهد که دانش آموز تاکتیکها و مهارتها را از طریق تمرین یاد بگیرد. دانش اموز از طریق ارزیابی نقادانه کارگروهی، مهارت و خط مشی ها و احتیاجات خاص بازی یاد میگیرد که چطور به صورت فردی و گروهی پیشرفت کند.
به طور کلی کتاب مشتمل بر ۴ فصل ( تیم، بازی، دوره مسابقات و تمرین) است.
فصل اول: تیم( تیم منتخب و انتساب، عضو تیم شدن، پنج سطح برای عضو تیم شدن، بازی نقشها در تیم)
فصل ودوم: بازی(بازی چیست؟، بازیهای کامل، چالشهای خلق و طراحی بازیها، شروع بازی کلاسی)
فصل سوم: فصل رقابت(بیطرفی و رقابت، صورتهای مختلف فصل رقابت، گردش بنوبت مسابقات تا فینال)
فصل چهارم: تمرین(تاکتیکهای بازی، مهارتهای بازی، آنالیز مهارتها و بازخوردها در بازی، صلاحیت بازی، رضایت از بازی، جشن گرفتن)
به علاوه همراه با کتاب یک CD نیز در اختیار معلم قرار میگیرد که مطالب مکمل و قابل چاپ است و می توان از مطالب ان در مراحل مختلف یادیگیرری بهره جست. برخی از تکالیف مکمل دانش آموزان نیز در این CD آمده است.
پروژه PE: راهی نو برای لذت بردن و یادگیری ورزش همراه با تلفیق مثبت فضاهی سار برنامه هاای ردسی با برنامه درسی تربیت بدنی.
PE: مخخف کلمه Physical Education می باشد.