فراخوان جایزه انجمن ترویج علم

نشست ها

نجمن ترویج علم ایران با هدف قدردانی از کوشش های معلمان مروج علم در مناطق محروم،که در زمینه تشویق آموزندگان به ارتقای بینش وتفکر علمی فعالیت داشته اند و یا طرح های مؤثری را برای علاقه مند کردن آ نها، همگانی کردن علم،گسترش اندیشه و فرهنگ علمی میان دانش آموزان اجرا کرده اند، در مراسم سالانه جایزه ترویج علم ازآنان تقدیر نماید. عملکرد معلم نامزدشده باید فراتر از وظایف رسمی او و به شیوه ای ابتکاری بوده و منجر به علاقه مندشدن دانش آموزان و یا دیگر گروههای مخاطب به علم شده باشد.