مجموعه کارگاه‌های آموزش فیزیک

نشست ها

در این زمینه دو کارگاه روز سه شنیه ۳۱ مردادماه در دانشگاه زنجان با عناوین زیر برگزار شد:
۱- ارزشیابی: طرح سوالات امتحانی- مجری سرکار خانم مهرناز طلوع شمس از ساعت ۱۳ الی ۱۵
۲- ارائه راهکارهای کسب موفقیت در طرح اقدام پژوهی معلم پژوهنده- مجری سرکار خانم دکتر اشرف السادات شکرباغانی از ساعت ۱۶ الی ۱۸
هدف از برگزار این کارگاه ها آشنا ساختن معلمان فیزیک با دو موضوع مهم طراحی سوال و شرایط اقدام پژوهی بوده است.